New York Historical Synagogues Map

Anshe Sereth K.U.V.
Address: 24 Pitt Street, New York, NY 10002
Year Organized: 1900
Notes: "Building empty…"
Name: Anshe Sereth K.U.V.
Address: 24 Pitt Street, New York, NY 10002
Borough: Manhattan
Year Organized: 1900
Notes: "Building empty…"