New York Historical Synagogues Map

Tilhom (Thilom) Anshei Vishkov, Chevra
Address: 169 Clinton Street, New York, NY 10002
Year Organized: 1865
Associated Towns: Vyshkove, Ukraine
Name: Tilhom (Thilom) Anshei Vishkov, Chevra
Alternate Name: Psalm Singing Society, People of Vishkov
Address: 169 Clinton Street, New York, NY 10002
Borough: Manhattan
Year Organized: 1865
Associated Towns: Vyshkove, Ukraine
Jewish Communal Register (1917-1918): Listed